Διαχείριση Χορηγιών
Η Thesis καταρτίζει το πρόγραμμα χορηγιών και στο πλαίσιο αυτό ερευνά, σχεδιάζει, διαχειρίζεται, αξιολογεί και προωθεί τη συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας ως χορηγού σε διάφορες εκδηλώσεις.